Ósmoklasiści SP 9

Przypominamy tegorocznym ósmoklasistom, iż odbiór świadectw egzaminu ósmoklasisty będzie miał miejsce 8 lipca 2022 r. (piątek)  o godz. 10.00 na...

Maturzyści II LO – odbiór świadectw dojrzałości

Informujemy wszystkich maturzystów, iż odbiór świadectw dojrzałości odbędzie się 5 lipca 2022 r. (wtorek) o godz. 12.00 na sali widowiskowo-...

Podręczniki na nowy rok szkolny

Rozpoczęły się wakacje. Ale oprócz zasłużonego odpoczynku, warto chwilę poświęcić na zapoznanie się z podręcznikami, które będą obowiązywały w poszczególnych...

Zakończyliśmy rok szkolny 2021/2022

„Na świadectwach, wzbici w radość, odlecieli uczniowie, drży powietrze po ich śmigłym zniku.” – można by powiedzieć za Julianem Przybosiem...

Srebrny medal Mistrzostw Europy dla Aleksandry Chmielewskiej

Kolejne wspaniałe zwycięstwo naszej uczennicy podczas międzynarodowych zawodów. W dniach 20-25 czerwca 2022 r. w Poznaniu odbyły się Mistrzostwa Europy...


            Wraz z nadaniem II Liceum Ogólnokształcącemu w Suwałkach imienia gen. Zygmunta Podhorskiego szkoła otrzymała sztandar.  Fundatorami sztandaru byli: Komitet Rodzicielski, organizacje kombatanckie związane z patronem szkoły oraz rodzina generała Podhorskiego.  Uroczyste przekazanie sztandaru odbyło się w  dniu 21 września 1991 r.  podczas uroczystości nadania szkole imienia. Oprócz sztandaru szkoła otrzymała oryginalną lancę z czasów kampanii wrześniowej 1939 jako dar  żołnierzy generała Podhorskiego, ryngraf i szablę.  Lanca stała się nieodłącznym elementem pocztu sztandarowego naszej szkoły. Skład pocztu jest więc czteroosobowy: chorąży sztandaru, dwie osoby asysty sztandaru i chorąży lancy.

            W skład pierwszego pocztu sztandarowego weszli : Karol Drejer  z kl.IV C, Jan Chmielewski -IV D, Aneta Podchul – IV D i Teresa Wiszniewska – IVE.

             Autorem ceremoniału szkolnego, roty przekazania sztandaru  i opiekunem pocztu (od chwili otrzymania przez szkołę sztandaru do dzisiaj) jest Zbigniew Pawłowski, nauczyciel języka polskiego, obecnie wicedyrektor szkoły.

Lanca to broń formacji kawaleryjskich. Długość ok. 3 m. Użycie jej w szkoleniu jeźdźca i konia było doskonałym i wszechstronnym treningiem. Elementem rozpoznawalnym dla pułku jazdy był kolor proporca lancowego. Kolor amarantowy był symbolem polskiej kawalerii.

            Ryngraf  stanowił pierwotnie część zbroi noszonej przez żołnierza pod szyją,  zwykle w kształcie tarczy ozdobionej motywem religijnym, najczęściej maryjnym. Formę ozdoby i symbolu patriotyczno-religijnego przybrał w XVII wieku. W okresie międzywojennym nowo mianowani oficerowie byli nim obdarowywani podczas promocji.  

Szabla polska żołnierska wzór 34.  Tzw ”Ludwikówka”. Długość głowni od ostrza pióra do nasady – 82 cm. Głownia kuta i hartowana, wykonana ze stali wysokowęglowej, płazy obustronnie szlifowane w bruzdę ze żłobinami na przygięciu, pióro obosieczne.

Aby szabla z 1934 roku została zakwalifikowana do odbioru musiała:

– przebić sztychem blachę grubości 2 mm przez spuszczenie głowni z wysokości 2 metrów.

– pięciokrotnie przeciąć pręt stalowy o średnicy 5mm bez uszkodzenia ostrza

– przejść próbę uderzenia grzbietem i płazem głowni w pień twardego drewna

– głownia oparta na drewnie i poddana ręcznemu naciskowi nie mogła się odkształcić

Złota Księga Absolwentów naszej szkoły. Aby dostąpić zaszczytu wpisania się do tej Księgi, należy na zakończenie edukacji ze wszystkich przedmiotów uzyskać średnią co najmniej 5,0 i wzorowe zachowanie lub być laureatem olimpiad i zawodów na etapie ogólnopolskim czy międzynarodowym.

Poczet sztandarowy w ceremoniale Szkoły.

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Statutu Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach

CEREMONIAŁ

Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach

(wyciąg)

§ 1 Postanowienia ogólne.

1. Ceremoniał Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach, zwany dalej ceremoniałem szkolnym określa ramowy scenariusz uroczystości szkolnych, powoływanie, musztrę i strój pocztu sztandarowego, strój galowy uczniów.

2. Poczet sztandarowy bierze udział w uroczystościach szkolnych o szczególnej doniosłości, takich jak rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, ślubowanie klas pierwszych, pożegnanie absolwentów.

4. O udziale pocztu sztandarowego w innych uroczystościach szkolnych lub pozaszkolnych decyduje dyrektor szkoły.

5. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych, a także,  gdy ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem.

6. W uroczystościach z udziałem pocztu sztandarowego uczniowie biorą udział w stroju galowym określonym w § 9

§ 2  Rekrutacja uczniów do pocztu sztandarowego.

1. W skład pocztu sztandarowego wchodzi dwóch uczniów klasy przedmaturalnej, tj. chorąży i lancowy oraz dwie uczennice klasy przedmaturalnej jako asysta sztandaru.

2. Wychowawcy klas przedmaturalnych wybierają spośród uczniów swojej klasy kandydatów do pocztu sztandarowego i zgłaszają ich do opiekuna pocztu.

3. Uczniowie, o których mowa w ust.2, powinni spełniać następujące kryteria:

1) bardzo dobre wyniki w nauce,

2) wzorowe zachowanie,

3) dobry stan zdrowia,

4) dobra prezencja.

4. W uzasadnionych wypadkach, za zgodą dyrektora szkoły, wychowawca może zgłosić ucznia, który nie spełnia któregoś z kryteriów, o których mowa w ust.3.

5. Opiekun pocztu spośród kandydatur, o których mowa w ust. 2 , wybiera dwa składy pocztu sztandarowego, starając się, aby zaszczytu reprezentowania szkoły dostąpili uczniowie z różnych klas.

6. Powołanie ucznia do pocztu sztandarowego odbywa się za jego zgodą.

7. Składy pocztów, o których mowa w ust.6 zatwierdza Rada Pedagogiczna.

8. Funkcję opiekuna pocztu pełni nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora.

§ 3  Musztra pocztu sztandarowego.

1. Poczet sztandarowy występuje w strojach galowych:

chorąży i lancowy  – ciemny garnitur, biała koszula, krawat,

asysta – białe bluzki, ciemne spódnice równej długości ( ewentualnie ciemny kostium)

1a. Insygnia pocztu sztandarowego:

a) biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze. Lancowy posiada szarfę niebiesko-amarantową, zwróconą kolorem niebieskim w stronę kołnierza.

b) białe rękawiczki (lancowy może mieć rękawiczko brązowe)

c)  czapki w kolorze białym, otok bordowy, sznurek niebieski.

2. Chwyty sztandarem i musztra pocztu sztandarowego zgodne są z regulaminem musztry  Wojska Polskiego.

3. Uczeń niosący lancę porusza się w linii sztandaru, trzy kroki za sztandarowym.

4. Chwyty lancą:

                   a) pozycja marszowa – lanca trzymana jest oburącz, pionowo, przy prawym boku,

                   b) pozycja „Spocznij” – lanca ustawiona jest pionowo przy prawym czubku buta   lancowego, podtrzymywana jego prawą ręką,

                   c) pozycja „Baczność” – lancowy wykonuje wykrok lewą nogą do przodu, chwytając rękojeść lancy lewą ręką i pochylając lancę do przodu pod kątem 60 stopni.

5. Komendy dla pocztu sztandarowego wydaje dyrektor lub wicedyrektor obecny na uroczystości.

§ 7  Pożegnanie absolwentów.

W uroczystości pożegnania absolwentów biorą udział dwa poczty sztandarowe: poczet sztandarowy absolwentów, który przekazuje sztandar, oraz poczet sztandarowy klas przedmaturalnych, który przejmuje sztandar.

(Po komendach wprowadzenia sztandaru poczty zajmują miejsce na przeciwległych częściach sceny)

Bezpośrednio przed ceremonią przekazania sztandaru wchodzi na scenę chór, a dyrektor szkoły przedstawia poszczególne składy osobowe pocztów sztandarowych.

Proszę o powstanie!

POCZET SZTANDAROWY DO PRZEKAZANIA SZTANDARU – WYSTĄP!

( Poczty występują na wyznaczone miejsce na środku sceny)

Chór śpiewa : Gaude Mater Polonia.

(Po zakończeniu pieśni sztandarowy absolwentów pochyla sztandar. Sztandarowy klas drugich przyklęka na prawe kolano i całuje lewy płat sztandaru. Powstaje. Obydwaj jednocześnie robią wykrok ku sobie i trzymając sztandar, wygłaszają roty przekazania sztandaru)

Chorąży absolwentów:

                Przekazujemy wam sztandar naszej szkoły – symbol jej godności i tradycji.

Strzeżcie go w imię ideałów zdobywania wiedzy i wolności.

Chorąży klas przedmaturalnych:

                Z poczuciem odpowiedzialności przyjmujemy sztandar szkoły.

Przyrzekamy go nie splamić, a swoją postawą i dążeniami postaramy się dowieść,

że jesteśmy go godni.

1. (Chorąży absolwentów przekazuje sztandar, następnie zdejmuje szarfę i zakłada ją chorążemu klas przedmaturalnych. Po wykonaniu czynności chorąży wykonują jednocześnie krok w tył).

2. ( Asysta wykonuje krok do przodu, następnie uczennice z  asysty absolwentów zdejmują szarfy i zakładają  je uczennicom z asysty klas przedmaturalnych. Po wykonaniu czynności uczennice wykonują krok w tył).

3.( Lancowi wykonują kilka kroków ku sobie w kierunku środka sceny. Następuje przekazanie lancy, następnie szarfy. Po wykonaniu czynności lancowi wracają na miejsce).

Dyrektor szkoły:

POCZET SZTANDAROWY  PO PRZEKAZANIU SZTANDARU – WSTĄP!

(Poczty sztandarowe wykonują w tył zwrot i wracają na pierwotnie zajmowane miejsca.. Poczet sztandarowy absolwentów schodzi ze sceny).

Skład pocztu sztandarowego  II LO

Rok szkolny 1991/92

 1. Karol Drejer – IV C – chorąży sztandaru
 2. Jan Chmielewski -IV D – chorąży lancy
 3. Aneta Podchul – IV D – asysta
 4. Teresa Wiszniewska – IV B – asysta

Rok szkolny 1992/93

 1. Wojciech Pałuska – IV pt – chorąży sztandaru
 2. Tomasz Sobolewski IVpt – chorąży lancy
 3. Barbara Drobiszewska IV A asysta
 4.  

Rok szkolny 1993/94

 1. Marek Ziarko – IV D chorąży sztandaru
 2. Grzegorz Koc – IV D – chorąży lancy
 3. Katarzyna Urbanowicz – asysta
 4.  

Rok szkolny 1995/96

I skład :

 Jacek Wilczyński –  IVA – chorąży sztandaru

 Marcin Olszewski – IVA – chorąży lancy    

 Beata Chalecka     – IV B – asysta

 Aneta Podziewska-  IV C – asysta

II skład :

Marcin Szukany     – IV E – chorąży sztandaru

Łukasz Paszkiewicz – IV B –  chorąży lancy        

Magdalena Borkowska – IV A – asysta

Aleksandra Łaskowska IV F – asysta

Rok szkolny 1996/97

I skład:

Dominik Czeszkiewicz  – chorąży sztandaru

Konrad Śliwowski         – chorąży lancy        

Agnieszka Zadrożna      – asysta            

Kamila Giedrojć            – asysta            

II skład :

Rafał Staszkiewicz        – chorąży  sztandaru 

Szymon Śliwiński          – chorąży lancy    

Renata Zielińska            – asysta             

Monika Anuszkiewicz   – asysta             

Rok szkolny  1997/1998

 1. Maciej Śledź – IV B – chorąży  sztandaru 
 2. Ilona Chomicz – IVB – asysta
 3. Marta Murawska – IVA – asysta
 4.  

Rok szkolny 1998/99

I skład:

1. Przemysław Baranowski  III B –  chorąży sztandaru

2. Artur Tatarata                   III A –  chorąży lancy

3. Alina Szukiłowicz            III E – asysta   

4. Katarzyna  Suchocka        III C – asysta 

II skład:

1. Łukasz Fimowicz            III B –  chorąży sztandaru

2. Karol Grybajtis                III B –  chorąży lancy

3. Justyna Kaplińska           III A –  asysta 

4. Małgorzata Szymańska   III F –   asysta 

Rok szkolny 1999/2000

I skład :

1. Marcin Krupiński –       IV B  – chorąży sztandaru

2. Piotr Januszko –           IV D – chorąży lancy     

3. Anna Ogórkis –            IV D – asysta

4. Kinga Okomska –         IV F – asysta

II skład :

1. Michał Borowski –       IV F – chorąży sztandaru

2. Szymon Januszanis –    IV C – chorąży lancy        

3. Katarzyna Turowska –  IV F – asysta

4. Urszula Ślużyńska  –     IV E – asysta

Rok szkolny 2000/2001

I skład :

1. Krzysztof Snarski – IV C – chorąży sztandaru

2. Maciej Akuła – IV D – chorąży lancy         

3. Karolina Karp – IV A  – asysta

4. Urszula Kapuścińska – IV E- asysta

II skład:

1. Piotr Ścięgaj  – IV B – chorąży sztandaru

2. Piotr Podziewski – IV B – chorąży lancy       

3. Sylwia Jabłońska – IV E – asysta

4. Agnieszka Jakowska – IV C – asysta

Rok szkolny 2001/2002

I skład:

1. Paweł Dyczewski – IV B – chorąży sztandaru

2. Marcin Polak – IV C – chorąży lancy        

3. Ewa Herbaczewska – IV C – asysta

4. Dorota Dyczewska – IV E – asysta

II skład:

1. Paweł Mąka – IV E – chorąży sztandaru

2. Marcin Sikorski – IV D – chorąży lancy        

3. Agnieszka Bagan – IV A – asysta

4. Aleksandra Tomczyńska – IVG – asysta

Rok szkolny 2002/2003

I skład:

1. Bartosz Lewoń – IV D – chorąży sztandaru

2. Dominik Dziemian- IV B   – chorąży lancy        

3. Agnieszka Piekarska – IV A – asysta

4. Alicja Stankiewicz – IV B – asysta

II skład:

1. Artur Świerzbinowicz – IV C – chorąży sztandaru

2. Kamil Urbański – IV A – chorąży lancy         

3. Ilona Bokuniewicz – IV F – asysta

4. Monika Ciszewska – IV C – asysta

Rok szkolny 2003/2004

I skład:

1. Arkadiusz Wasilewski – III C – chorąży sztandaru

2. Karol Daghir – III B – chorąży lancy         

3.  – asysta

4.  – asysta

Rok szkolny 2004/2005

I skład:

1. Arkadiusz Wasilewski – III D – chorąży sztandaru

2. Radosław Sikorki – III B – chorąży lancy       

3. Marta Kasjanowicz – III C – asysta

4. Beata Jabłońska – III D – asysta

II skład:

1. Michał Baranowski – III E – chorąży sztandaru

2. Karol Przyborowski – III A –  chorąży lancy         

3. Anna Szusta – III C – asysta

4. Anna Czokajło – III B – asysta

Rok szkolny 2005/2006

I skład:

1. Jakub Kamil Zajko – III C – chorąży sztandaru

2. Wojciech Jaśkiewicz – III F – chorąży lancy         

3. Emilia Malarewicz – III F – asysta

4. Joanna Waszkiewicz – III E – asysta

II skład:

1. Robert Wagner – III E – chorąży sztandaru

2. Damian Dorochowicz – III F – chorąży lancy        

3. Patrycja Burba – III C – asysta

4. Katarzyna Rogucka – III  – asysta

Rok szkolny 2006/2007

I skład:

1. Paweł Kasjanowicz – III C – chorąży sztandaru

2. Łukasz Banach – III E – chorąży lancy        

3. Monika Kućmierz- III C – asysta

4. Ewa Gugnowska- III C – asysta

II skład:

1. Maciej Zagrodzki – III C – chorąży lancy         

2. Monika Stawiecka – III A – asysta

3. Emilia Jaśkiewicz – III F – asysta

Rok szkolny 2007/2008

I skład:

1. Michał Sawicki  III D – chorąży sztandaru

2. Paweł Frydrych III C1  – Chorąży lancy           

3. Urszula Musiał III C2     –        asysta  

4. Katarzyna Lubińska III D      – asysta              

II skład:                            

1. Piotr Ośmiański III D              – chorąży lancy               

2. Aneta Szczerbowska III B     –  asysta

3. Emilia Augustynowicz III F –  asysta

Rok szkolny 2008/2009

I skład:

 1. Paweł Domalewski kl. IIIB –  chorąży sztandaru
 2. Łukasz Daniłowicz kl. IIIA  – chorąży lancy         
 3. Aleksandra Moryc kl. IIIE – asysta
 4. Agata Dąbkowska kl. IIID –  asysta

II skład:

 1. Sebastian Margiewicz kl. IIIC –  chorąży sztandaru
 2. Krzysztof Osewski kl. IIIC    – chorąży lancy         
 3. Wioletta Bełbot kl. IIIA –  asysta
 4. Julita Kowalewska kl. IIIF – asysta

Rok szkolny  2009/2010

I skład:

 1. Norbert Marcinkiewicz  kl. IID –  chorąży sztandaru
 2. Marek Jednaszewski  kl. IIC  – chorąży lancy       
 3. Katarzyna Sowul kl. IIC – asysta
 4. Anna Łaszkow kl. IIF –  asysta

II skład:

 1. Paweł Bykowski kl. IIB –  chorąży sztandaru
 2. Marcin Murawko kl. IIC    – chorąży lancy         
 3. Izabela Czarniewska kl. IIC –  asysta
 4. Katarzyna Harasim kl. IIC – asysta

Rok szkolny 2010/2011

I skład:

 1. Karol Kochański kl. IIIF –  chorąży sztandaru
 2. Gracjan Matyszkiel kl. IIIE  – chorąży lancy         
 3. Joanna Lutyńska kl. IIID – asysta
 4. Marta Szulińska kl. IIID –  asysta

II skład:

 1.  Bartłomiej Czokało kl. IIIC –  chorąży sztandaru
 2.  Przemysław Dębowski kl. IIIB    – chorąży lancy         
 3.  Joanna Zdancewicz kl. IIIA –  asysta
 4.  Karolina Zaworska kl. IIIE – asysta

Rok szkolny 2011/2012

I skład:

 1.  Wojciech Bernatowicz kl. IIIB –  chorąży sztandaru
 2.  Paweł Jurgielewicz kl. IIIB  – chorąży lancy         
 3.  Lucyna Górska kl. IIID – asysta
 4.  Jolanta Rudziewicz kl. IIIC –  asysta

II skład:

 1. Jan Wojczulis  kl. IIIA –  chorąży sztandaru
 2. Marcin Chmara  kl. IIID   – chorąży lancy         
 3. Paula Skokowska  kl. IIIE –  asysta
 4. Beata Wasilewska kl. IIIC – asysta

Rok szkolny 2012/2013

I skład:

 1.  Paweł Filipowicz kl. IIIC2 –  chorąży sztandaru
 2.  Adrian Motulewicz  kl. IIID  – chorąży lancy         
 3.  Agnieszka Sieczkowska kl. IIIB – asysta
 4.  Diana Kłoczko kl. IIIC1 –  asysta

II skład:

 1. Artur Barwicki  kl. IIIB –  chorąży sztandaru
 2. Paweł Kaszuba  kl. IIIA  – chorąży lancy         
 3. Daria Bednarek kl. IIIC2 –  asysta
 4. Joanna Jokajty  kl. IIIB – asysta

Rok szkolny 2013/2014

I skład:

 1.  Adam Gałaszewski kl. IIIB –  chorąży sztandaru
 2.  Łukasz Wysocki kl. IIID  – chorąży lancy         
 3.  Justyna Czyżyk kl. IIIA – asysta
 4.  Magda Jastrzębska kl. IIID –  asysta

II skład:

 1.   Piotr Moroz kl. IIID –  chorąży sztandaru
 2.   Piotr Niedżwiecki kl. IIIC1  – chorąży lancy         
 3.   Paulina Paulukanis kl. IIIA –  asysta
 4.   Karolina Bitowska kl. IIID – asysta

Rok szkolny 2014/2015

I skład:

 1.   Daniel Wasilewski kl. IIIB –  chorąży sztandaru
 2.   Jakub Jurewicz kl. IIIE  – chorąży lancy         
 3.   Kamila Gałkowska kl. IIIA – asysta
 4.   Pamela Jedynasta kl. IIIA –  asysta

II skład:

 1.    Robert Orłowski kl. IIIA –  chorąży sztandaru
 2.    Jakub Wróbel kl. IIB  – chorąży lancy         
 3.    Dominika Drejer kl. IIID –  asysta
 4.    Agata Skórkiewicz kl. IIID – asysta

Rok szkolny 2015/2016

I skład:

 1.   Piotr Laskowski kl. IIIA –  chorąży sztandaru
 2.   Rafał Wierzbiło kl. IIIB  – chorąży lancy         
 3.   Jolanta Racis kl. IIIA – asysta
 4.  Agata Skrocka kl. IIID –  asysta

II skład:

 1. Jakub Jarząbski kl. IIIC –  chorąży sztandaru
 2.    Kamil Dembowski kl. IIIC  – chorąży lancy         
 3.    Marta Pietrewicz kl. IIIA –  asysta
 4.    Klaudia Adamska kl. IIID – asysta

Rok szkolny 2016/2017

I skład:

 1.  Marcin Putra kl. IIIB –  chorąży sztandaru
 2.  Tomasz Pawłowski  kl. IIID  – chorąży lancy         
 3.  Daria Podziewska kl. IIID – asysta
 4.  Zuzanna Wojtczak kl. IIIE –  asysta

II skład:

 1. Kornel Aleksandrowicz kl. IIIA –  chorąży sztandaru
 2.    Michał Wróbel kl. IIIB  – chorąży lancy         
 3.    Stefania Grnyo kl. IIIA –  asysta
 4.    Klaudia Daniłowicz kl. IIIA – asysta

Rok szkolny 2017/2018

I skład:

 1.  Patryk Piotrowski kl. IIID –  chorąży sztandaru
 2.   Maciej Olszewski kl. IIIE  – chorąży lancy         
 3.   Weronika Łucja Bąk kl. IIIA – asysta
 4.   Katarzyna Sienkiewicz kl. IIID –  asysta

II skład:

 1. Kacper Rusiński kl. IIIE –  chorąży sztandaru
 2.    Kacper Maziewski kl. IIIA  – chorąży lancy         
 3.    Karolina Gniedziejko kl. IIIA –  asysta
 4.    Paulina Goworowska kl. IIID – asysta

Rok szkolny 2018/2019

I skład:

 1.   Krzysztof Kopiczko kl. IIIA –  chorąży sztandaru
 2.   Tomasz Krachało kl. IIID  – chorąży lancy         
 3.   Karolina Chmielewska kl. IIIB – asysta
 4.   Weronika Dobrzyń kl. IIIB –  asysta

II skład:

 1.  Franciszek Margiewicz IIIA –  chorąży sztandaru
 2.  Dawid Baniszewski kl. IIID  – chorąży lancy         
 3.  Julia Śliwińska kl. IIIC –  asysta
 4.  Patrycja Rydzewska kl. IIIE – asysta

Rok szkolny 2019/2020

I skład:

 1.  Maciej Suchwałko kl. IIIC –  chorąży sztandaru
 2.  Paweł Butkiewicz kl. IIID  – chorąży lancy         
 3.  Julia Jasionowska kl. IIID – asysta
 4.  Dominika Ślużyńska kl. IIIB –  asysta

II skład:

 1. Michał Olszewski kl. IIIB –  chorąży sztandaru
 2. Jarosław Jurczyk kl. IIIC  – chorąży lancy         
 3. Urszula Sobolewska kl. IIIC –  asysta
 4. Julia Rypińska kl. IIIE – asysta

Rok szkolny 2020/2021 i 2021/2022

I skład:

 1.  Bartosz Cimochowski kl. IIID3 –  chorąży sztandaru
 2.   Michał Puza kl. IIIB3  – chorąży lancy         
 3.   Weronika Jabłońska kl. IIIB3 – asysta
 4.   Laura Gowinowicz kl. IIIA3 –  asysta

II skład:

 1. Michał Owsiejew kl. IIID3 –  chorąży sztandaru
 2. Dominika Milewska kl. IIIA3 –  asysta
 3. Karolina Galińska kl. IIIC3 – asysta
 4. Gabriela Danowska kl. IIID3 – asysta

Rok szkolny 2022/2023

I skład:

 1.   kl. III –  chorąży sztandaru
 2.   kl. III  – chorąży lancy         
 3.   kl. III – asysta
 4.   kl. III –  asysta

II skład:

 1. kl. III –  chorąży sztandaru
 2. kl. III  – chorąży lancy         
 3. kl. III –  asysta
 4. kl. III – asysta
Przed uroczystością przekazania sztandaru – kwiecień 2005 r. Poczet z roku szk. 2005/2006. Od lewej: Patrycja Burba, Dawid Zajko, Emilia Malarewicz, Wojciech Jaśkiewicz, opiekun – Zbigniew Pawłowski, poczet z roku szk. 2004/2005 – Marta Kasjanowicz, Arkadiusz Wasilewski, Radosław Sikorski, Beata Jabłońska.
Poczet sztandarowy 2006/2007 – od lewej: Ewa Gugnowska, Maciej Zagrodzki,PawełKasjanowicz, Monika Kućmierz.
Poczet sztandarowy 2021/2022 – od lewej: Karolina Galińska, Michał Puza, Bartosz Cimochowski, Gabriela Danowska.
Ślubowanie klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022.